Opera Wrocławska

Aktualności

6
września

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym

W związku z art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1834, dalej jako: Ustawa o ppp) Opera Wrocławska informuje, że zamierza dokonać wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Operą Wrocławską (dalej: Podmiot Publiczny, Zamawiający) a Partnerem Prywatnym (dalej także: Wykonawca), wybranym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920, dalej: Ustawa o umowie koncesji) z uwzględnieniem przepisów Ustawy o ppp. Partner prywatny odpowiedzialny będzie za przeprojektowanie istniejącego projektu, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Opery Wrocławskiej o obiekt zaplecza technicznego (obiekt celu publicznego) oraz utrzymanie techniczne obiektu celu publicznego. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie przede wszystkim wyłączne prawo do eksploatacji, w tym prawo do pobierania pożytków, z zaprojektowanego, sfinansowanego i wybudowanego przez Partnera Prywatnego w ramach Przedsięwzięcia obiektu celu komercyjnego (art. 4 ust. 1 Ustawy o ppp w zw. z art. 3 ust. 2 Ustawy o umowie koncesji).
Ogłoszenie o koncesji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.09.2018 r. pod numerem 85849-2018-PL oraz zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 04.09. 2018 r.