Opera Wrocławska

Aktualności

23
lipca

Praca. Kierownik działu głównego energetyka

Opera Wrocławska zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku: Kierownik działu głównego energetyka

Kierownik działu głównego energetyka nadzoruje sekcję energetyczną i oświetleniową, sekcję automatyki, sekcję konserwatorską urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz sekcję konserwatorską urządzeń hydraulicznych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.
Do zadań kierownika głównego energetyka w szczególności należy:

 • utrzymywanie w stałej gotowości eksploatacyjnej wszelkich instalacji, maszyn, urządzeń automatyki, mechanicznych sceny, chłodniczych i innych zainstalowanych w obiektach należących do Opery, także dźwigów, oświetlenia sceny, elektroakustycznych i telewizyjnych w obiektach Opery, w szczególności utrzymywanie w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego, w tym urządzeń transportu bliskiego i urządzeń ciśnieniowych itp.,
 • znajomość dokumentacji eksploatacyjnej, techniczno-ruchowej i konserwacyjnej obsługiwanych urządzeń automatyki,
 • kontrola właściwej eksploatacji wszelkich urządzeń automatyki przez planowanie, prowadzenie i nadzór oględzin, przeglądów i remontów zgodnie z instrukcjami eksploatacji,
 • nadzór i aktualizacja wymagań kwalifikacyjnych i badań okresowych dla osób zajmujących się remontem i eksploatacją urządzeń energetycznych,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z eksploatacją powierzonych maszyn i urządzeń, ich naprawą, konserwacją i przeglądami okresowymi (w tym instalacji i urządzeń ppoż) oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzeniem spraw związanych z Urzędem Dozoru Technicznego,
 • stosowanie zasad i procedur w zakresie dokonywania zakupów i zamówień na dostawy towarów, realizację robót i wykonywanie usług, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • nadzór i kontrola bezpieczeństwa wszystkich obiektów Opery,
 • nadzorowanie zadań w zakresie utrzymywania oraz wykonywania konserwacji instalacji elektrycznych ppoż oraz instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • opracowuje i wdraża procedury dotyczące bezpieczeństwa ppoż oraz nadzoruje ich przestrzeganie, w tym nadzoruje zadania w zakresie prewencji ppoż, inicjowania działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa ppoż i egzekwowania ich realizacji,
 • szkolenie operatorów i konserwatorów powierzonych maszyn i urządzeń automatyki oraz zlecanie szkoleń firmom specjalistycznym, w tym szkolenia na uzyskanie koniecznych uprawnień energetycznych.

 

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie wyższe techniczne (mgr inżynier) (Wydział Energetyczny lub Elektryczny, z zaleceniem specjalizacji Automatyki),
 • doświadczenie w pracy zawodowej, w tym co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz korzystania w pracy z pakietu MS Office (środowisko Windows) oraz dobra znajomość i obsługa programu AutoCAD,
 • dobra organizacja pracy własnej i wysoka samodyscyplina pozwalająca na pracę w warunkach ścisłych terminów i realizacji projektów specjalnych,
 • kreatywność i umiejętności analityczne,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, inicjatywa, zaangażowanie oraz chęć uczenia się i wysoka kultura osobista,
 • znajomość języka obcych w zakresie umożliwiającym komunikację w mowie (w tym bardzo dobra znajomość języka angielskiego)
 • umiejętność prowadzenia szkoleń technicznych, skutecznej komunikacji, prezentacji i doradztwa

WYMAGANIA DODATKOWE

 • kandydat przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki i mechaniki z zastosowaniami nowoczesnej techniki komputerowej.
 • posiada wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń i maszyn elektrycznych, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa                   w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu, projektowania systemów automatyki przemysłowej
 • posiada wiedzę i doświadczenie ze szczególnym uwzględnieniem systemów i urządzeń energetycznych, systemów automatyki, urządzeń i instalacji ppoż, urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego
 • bardzo dobra znajomość aktów prawnych z zakresu przedmiotowego stanowiska, finansów publicznych, bezpieczeństwa, działalności instytucji kultury
 • prawo jazdy
 • dodatkowym atutem będą również:
  • uprawnienia SEP, uprawnienia G1 (elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru bez ograniczeń), G2 (ciepłownicze w zakresie eksploatacji i dozoru), G3 (gazownicze                 w zakresie eksploatacji i dozoru), uprawnienia inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej, uprawnienia do konserwacji wciągarek, wciągników UDT E I; M II, uprawnienia do konserwacji dźwigników UDT E I; M II, uprawnienia do naprawy i obsługi technicznej urządzeń chłodniczych COCH, uprawnienia do obsługi podnośników I P, wind towarowych I D, wózków widłowych,
  • odbyte szkolenia w zakresie: Szkolenia „Inteligentne instalacje elektryczne” LCN, „Dźwigi teatralne i inne urządzenia techniki scenicznej” UDT, obsługa podestów ruchomych przejezdnych, wolnobieżnych i przewoźnych UDT, uprawnienie do wciągarek, wciągników oraz dźwigników kat. EM UDT, inspektorów ochrony przeciwpożarowej
  • odbyte kursy w zakresie: Eksploatacji urządzeń ciśnieniowych UDT, konfiguracji i programowania sterowników, prac wysokościowych
  • znajomość programów projektowania systemów elektrycznych,
  • znajomość sterowników przemysłowych
  • znajomość instalacji grzewczych i chłodniczych
  • doświadczenie w serwisowaniu urządzeń grzewczych i/lub chłodniczych

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV, list motywacyjny
 • Kserokopie świadectw pracy* (należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje*(należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną)
 • Do wglądu dokumenty oryginalne (należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną)

OFERUJEMY

 • stabilne warunki zatrudnienia w instytucji o ugruntowanej pozycji rynkowej (Obowiązki kierownika działu głównego energetyka powierzone będą na podstawie umowy o pracę na pełen etat).
 • Możliwość dalszego rozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji i zespole
 • Świadczenia socjalne (instytucja budżetowa - finanse publiczne)
 • Możliwość bieżącego podnoszenia kwalifikacji (kursy, szkolenia, staże)

Osoby zainteresowane proszone są w terminie do 15 sierpnia 2018 roku o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową (CV, list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych - druk w załączeniu) na adres ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się, dopuszczając do kolejnego etapu rekrutacji z kandydatami wyodrębnionymi w kwalifikacji wstępnej.

Na cv prosimy dopisać klauzulę:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z o4.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji pracownika na stanowisko kierownika działu administracyjno- gospodarczego”

 

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.