Opera Wrocławska

Aktualności

16
listopada

Praca na stanowisku: Konserwator - kierowca

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: Konserwatora - kierowcę z uprawnieniami na obsługę pojazdów pow. 3,5 tony

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę samochodu służbowego oraz dbanie o jego wyposażenie i utrzymanie samochodu w pełnej sprawności technicznej,
 • Konserwację i obsługę techniczną urządzeń,
 • Wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • Bieżące naprawy związane z funkcjonowaniem obiektów,
 • Pomoc przy wykonywaniu drobnych napraw dekoracji i ich załadunku oraz magazynowaniu,
 • Wykonywanie prostych prac porządkowych i gospodarczych,
 • Sprawowanie systematycznej pieczy nad sprzętem stanowiącym wyposażenie pomieszczeń.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Aktualnego prawa jazdy kat. B, C, E - warunek konieczny,
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenia min. zawodowego,
 • Umiejętności tzw. "złotej rączki" (podstawowe naprawy hydrauliczne i elektryczne i inne),
 • Umiejętności wykonywania drobnych prac budowlanych (malowanie, szpachlowanie itp.),
 • Dyspozycyjności, sumienności, terminowości, umiejętności pracy w zespole, komunikatywności,

Mile widziane:

 • Uprawnienia energetyczne grupa 1 E1

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Pracę w renomowanej instytucji kultury,

 

Sposób i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w terminie
do 30 listopada 2020 roku na adres: kadry@opera.wroclaw.pl bądź dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Kadr

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  • Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  • Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
- przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  • Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

   • związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
   • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
   • wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  • Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
   • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:

   • w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
   • inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
  • Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe

 • Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią
  z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września
  2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych
  lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe
w punktach 1 i 2 powyżej).

  • Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.