Opera Wrocławska

Aktualności

1
października

Praca na stanowisku: Specjalista ds. zamówień publicznych

Opera Wrocławska poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

I. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy w szczególności:
 • sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej na podstawie szczegółowych zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Opery, w tym inicjowanie działań jednostek organizacyjnych Opery Wrocławskiej w zakresie opracowywania planów zamówień odpowiednio na sezon artystyczny ( Dział Artystyczny ) i rok budżetowy,
 • odpowiadanie za prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, w tym prawidłowość wyboru trybu zamówienia przez Operę poprzez: kontrolę wstępną wniosków finansowych oraz wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz zamówienie z zakresu działalności kulturalnej składanych przez komórki organizacyjne Opery pod kątem przestrzegania ustawy, udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej wnioskowanych przez komórki organizacyjne Opery,
 • przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy PZP.
 • publikowanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej,
 • udzielanie wyjaśnień i pomocy merytorycznej w zakresie procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówienia z zakresu działalności kulturalnej pracownikom komórek wnioskujących oraz ścisłe współpracowanie z tymi komórkami w zakresie przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne oraz zamówienie z zakresu działalności kulturalnej,

 • samodzielne prowadzenie rejestrów zamówień publicznych oraz rejestru zamówień z zakresu działalności kulturalnej:
 • - udzielanych na podstawie ustawy PZP,
  - udzielanych z wyłączeniem stosowania ustawy PZP,
  - gromadzenie i archiwizacja dokumentacji z udzielanych zamówień publicznych na podstawie ustawy PZP,
  - terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw przekazanych przez bezpośredniego przełożonego,
  - branie udziału w pracach komisji przetargowych tj. m.in. uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w charakterze sekretarza lub członka Komisji Przetargowej / sądów konkursowych,
  - przygotowanie, opracowanie, kompletowanie projektów pism związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, kompletowanie dokumentacji przetargowej i ich archiwizacja,
  - przechowywanie i przekazywanie dokumentacji przetargowych dotyczących udzielonych zamówień publicznych do archiwum,
  - sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielanych przez Operę zamówieniach publicznych oraz sprawozdania o udzielanych przez Operę zamówieniach z zakresu działalności kulturalnej,
  - prowadzenie we współpracy z radcą prawnym spraw związanych z przygotowywaniem do podpisu umów zawieranych w wyniku przeprowadzonych postępowań w trybach przewidzianych w ustawie PZP,
  - przygotowuje projekty zarządzeń w zakresie procedur zamówień obowiązujących w Operze
  - wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i Statutu Opery Wrocławskiej oraz poleceń bezpośredniego przełożonego, Pełnomocnika Dyrektora ds. Finansowych, Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora Opery Wrocławskiej, związanych z zakresem i charakterem pracy,
  - stałe podnoszenie swojej wiedzy fachowej w zakresie zamówień publicznych, identyfikowanie i zawiadamianie bezpośredniego przełożonego o sytuacjach krytycznych, nietypowych, wszelkich anomaliach w stosunku do przyjętych w Operze procedur, zasad w zakresie zamówień publicznych.

  II. Oczekujemy:
 • Znajomości prawa zamówień publicznych oraz aktualnych przepisów
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobrej znajomości programu Excel, MS Office
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej - dokładność oraz rzetelność w przygotowywaniu ofert
 • Wysokiego poziomu kultury osobistej
 • Komunikatywności

 • Dodatkowym atutem będą:
 • - Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

  III. Oferujemy:
 • Umowę o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Szkolenia
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Przyjazną i miłą atmosferę pracy

 • IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Życiorys/CV i podpisany list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 • Sposób i termin składania ofert:
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, podpisany list motywacyjny) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) w terminie do 9 października 2019 roku na adres kadry@opera.wroclaw.pl lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

  Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

  "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

  Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."