Opera Wrocławska

Aktualności

9
listopada

Praca na zastępstwo: Główny Specjalista w dziale administracyjno-gospodarczym

Praca na zastępstwo: Główny Specjalista w dziale administracyjno-gospodarczym
Opera Wrocławska zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku:
Główny Specjalista w dziale administracyjno-gospodarczym (umowa o pracę na zastępstwo
w pełnym wymiarze godzin)

Główny Specjalista w dziale administracyjno-gospodarczym wspiera Kierownika działu w nadzorze zespołu gospodarczego, sprawuje pieczę nad właściwym utrzymaniem stanu technicznego i właściwej eksploatacji wyposażenia budynku Opery i obiektów organizacyjnie z nią powiązanych, odpowiada za prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno ? budowlanej.
Do zadań Głównego Specjalisty w dziale administracyjno-gospodarczym w szczególności należy:

 • kierowanie, nadzorowanie i kontrola zadań wykonywanych przez podległych pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno - budowlanej budynku;
 • nadzorowanie właściwego utrzymania stanu technicznego oraz sprawności urządzeń i instalacji składających się na infrastrukturę techniczną budynku Opery i obiektów organizacyjnie z nią powiązanych;
 • przygotowywanie planów przeglądów budowlanych, nadzór nad ich przeprowadzaniem oraz terminowym składaniem zawiadomień i protokołów przeglądu do PINB;
 • kontrola nad właściwym zabezpieczeniem majątku Opery przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą;
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości oraz innych opłat wynikających z umów najmu czy dzierżawy; 
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w media;
 • uczestniczenie w naradach, odprawach związanych z remontami budynku i wyposażeniem budynku w sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie postępowań na zakupy materiałów i usługi niezbędne na potrzeby działu administracyjno gospodarczego;
 • uczestniczenie w przetargach na remonty dotyczące obiektów w zarządzie Opery;
 • kwalifikowanie i kierowanie do naprawy bądź wymiany uszkodzonego i nie nadającego się do użytku wyposażenia;
 • monitorowanie stanu BHP i ppoż,
 • inwentaryzacja składników majątkowych w porozumieniu z pionem księgowym;
 • zapewnienie właściwych warunków pracy, troska o czystość i porządek w pomieszczeniach oraz wokół obiektu;
 • współpraca z brokerem ubezpieczeniowym - kontakty robocze w zakresie ubezpieczenia majątku Opery;
 • kompleksowe prowadzenie umów i  monitoring ich prawidłowego wykonywania w zakresie powierzonych obowiązków;
 • koordynacja przygotowań i przebiegu wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz współorganizowane przez Operę z podmiotami trzecimi w budynku Opery.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie wyższe (mgr inżynier Wydziału Budownictwa, kierunki techniczne) lub  absolwent studiów licencjackich;
 • bardzo dobra znajomość aktów prawnych z zakresu przedmiotowego stanowiska, w tym prawa związanego z administrowaniem nieruchomościami, w szczególności prawa budowlanego, zamówień publicznych, pracy i bezpieczeństwa;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz korzystania w pracy z pakietu MS Office (środowisko Windows);
 • dobra organizacja pracy własnej i wysoka samodyscyplina pozwalająca na pracę w warunkach ścisłych terminów i realizacji projektów specjalnych;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • kreatywność w znajdowaniu nowych rozwiązań prowadzących do optymalizacji pracy zespołu, funkcjonowania obiektu etc. i umiejętności analityczne;
 • dyspozycyjność i konsekwencja w działaniu;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem, zaangażowanie oraz chęć uczenia się i wysoka kultura osobista;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej na stanowisku kierowniczym;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dodatkowym atutem będą również:
  • uprawnienia przeglądów budowlanych, inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie świadectw pracy*
  (należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje*
  (należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną)
 • do wglądu dokumenty oryginalne (należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną)

OFERUJEMY

 • stabilne warunki zatrudnienia w instytucji o ugruntowanej pozycji rynkowej (umowa o pracę na zastępstwo na pełen etat z możliwością zawarcia na dalszym etapie umowy na stałe);
 • możliwość dalszego rozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych;
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji i zespole;
 • świadczenia socjalne (instytucja budżetowa - finanse publiczne);
 • możliwość bieżącego podnoszenia kwalifikacji (kursy, szkolenia, staże).

Osoby zainteresowane proszone są w terminie do 28 grudnia 2018 roku o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres kadry@opera.wroclaw.pl bądź dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław,
z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.